Προσδιορισμός διαστάσης στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό της διαστάσης στο μέλι

Το μέλι περιέχει χαμηλές συγκεντρώσεις ενός αριθμού ενζύμων, τα πιο σημαντικά από τα οποία είναι η διαστάση, η ιμβερτάση, η οξειδάση γλυκόζης, η καταλάση και η όξινη φωσφατάση.

Σε φυσιολογικές συνθήκες, η ενεργότητα της διαστάσης στο μέλι εξαρτάται από τη βοτανική και γεωγραφική προέλευση αλλά και τη χρονική περίοδο συγκομιδής του μελιού. Λόγω της ευαισθησίας της στη θερμότητα, η διαστάση μελιού αποτελεί ποιοτικό δείκτη υπερθέρμανσης και παλαίωσής του, γεγονός που καθιστά τη μέτρησή της απαραίτητη προϋπόθεση για να διατεθεί εμπορικά το μέλι.

Η ενεργότητα της διαστάσης εκφράζεται σε μονάδες Schade ανά γραμμάριο μελιού.

Με βάση τη νομοθεσία, το μέλι πρέπει να παρουσιάζει  τιμή ενεργότητας διαστάσης μεγαλύτερη από 8, με εξαίρεση το μέλι πορτοκαλιάς για το οποίο απαιτείται ενεργότητα διαστάσης > 3.

Επικοινωνήστε με την Interfind

Επικοινωνήστε με την Interfind για να ενημερωθείτε για όλες τις χημικές αναλύσεις μελιού που μπορείτε να κάνετε στο εργαστήριό μας. Οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 & τους κανονισμούς του Ε.ΣΥ.Δ.