Προσδιορισμός β-φρουκτοφουρανοσιδάσης στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό της β-φρουκτοφουρανοσιδάσης στο μέλι

Η β-φρουκτοφουρανοσιδάση είναι μία ξένη ιμβερτάση (ένζυμο που καταλύει τη διάσπαση της σουκρόζης σε φρουκτόζη και γλυκόζη) για το μέλι. Η ανίχνευση της δράσης του ξένου αυτού ενζύμου υποδηλώνει  έμμεσα την εσκεμμένη χρήση ιμβερτοποιημένων σιροπιών για τη νοθεία του μελιού.

Η μονάδα μέτρησης της ενεργότητας της β-φρουκτοφουρανοσιδάσης είναι τα Units ανά kg μελιού (U/kg).

Τιμές ενεργότητας του ενζύμου > 20 U/kg υποδηλώνουν νοθεία με ιμβερτοποιημένα σιρόπια.

Ο έλεγχος της β-φρουκτοφουρανοσιδάσης στο μέλι αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις προϋπόθεση για την εξαγωγή και πώληση του μελιού.

Ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες αναλύσεις μελιού που προσφέρει το  εργαστήριο της Interfind και απαιτούνται από την  Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εμπορική διάθεση του μελιού.

Επικοινωνήστε με την Interfind

Η Interfind επιλέγει και χρησιμοποιεί αξιόπιστο εξοπλισμό που συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα, ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.