*Στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Εργαστηρίου με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017, υφίσταται Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία καθίσταται διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος του Πελάτη.

Διασφάλιση

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο

  • δεσμεύονται για αμεροληψία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
  • δεσμεύονται για εμπιστευτικότητα κατά τη διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων.
  • διακατέχονται από καλή επαγγελματική πρακτική κατά την εξυπηρέτηση των πελατών του.
Η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του εργαστηρίου διαρθρώνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

Η διοίκηση

  • καθιερώνει, τεκμηριώνει και διατηρεί τις πολιτικές και τους στόχους για την ικανοποίηση των σκοπών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.)
  • διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι στόχοι αυτοί είναι γνωστοί και εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες του εργαστηρίου.
  • δεσμεύεται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει το Σ.Δ.Π., να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του και να εργάζεται προς τη συνεχή βελτίωσή του.
  • καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο να εφαρμόζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Σ.Δ.Π. στην εργασία τους και να έχουν επίγνωση της χρησιμότητας και της σπουδαιότητας των ενεργειών τους και του τρόπου με τον οποίο συμβάλουν στην αποτελεσματική τήρηση του Σ.Δ.Π., στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε αυτό, στη βελτίωσή του όταν προκύπτουν ευκαιρίες αλλά και επίσης στην ικανοποίηση απαιτήσεων από πελάτες, κανονιστικές αρχές κλπ.
  • δεσμεύεται να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και της συνεχούς συμμόρφωσής του με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και τους Κανονισμούς Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ., στις περιπτώσεις που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές στο ΣΔΠ.
Το εργαστήριο
Το εργαστήριο επιλέγει και χρησιμοποιεί αξιόπιστο εξοπλισμό και πρότυπα, κατάλληλες και επικυρωμένες μεθόδους και αναπτύσσει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, ώστε να παρέχει όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών στους πελάτες του. Στους εργαζόμενους στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του εργαστηρίου, παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση στο αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί και επαρκής ενημέρωση σχετικά με την τεκμηρίωση για την ποιότητα.